بخشی از دستاوردهای چهل ساله ایدرو در همراهی با انقلاب اسلامی – ۷

افتخار به گذشته – امید به آینده