بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه بافت بلوچ ایرانشهر