بازدید سریرست ایدرو از نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار