مراسم معارفه سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / فیلم