دومین نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی گرمسار/فیلم